Standaard pagina

Parenteel van Doeckle Hoytes

(?-1694)

 

 

 

 

D.M. Bonnema

- MMXIII -

 

 

© 2013    D.M. Bonnema

P.J. Troelstrawei 1E

9001 CR GROU

 

opmaak:  Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621Generatie I

(tot 1694)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1670.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Sandfirden.

 

 

I Doeckle Hoytes ook genaamd Duckle Hoities, wonende te Workum en te Nijhuizum, is doopsgezind gedoopt, is overleden in 1694.

 

DTB 865: Doopsgezinde Gemeente Workum, periode 1692-1850 blad 15

040 Duckle Hoities lidmatenlijst Workum 1692; wpl Nijhuizum; ovl 1694

 

Doeckle trouwt (Gerecht Workum) op donderdag 13 maart 1681 met Riemer Wopkes.  Riemer, wonende te Koudum.

 

Van Doeckle en Riemer zijn vier kinderen bekend:

 

1 Wopcke Doeckles is doopsgezind gedoopt, zie II-A.

 

2 Grietje Doekeles, wonende te Tjerkwerd.

 

3 Gerrijt Doeckles is doopsgezind gedoopt, zie II-B.

 

4 Gatze Doeckles is geboren tussen 1670 en 1680 te Sandfirden, is doopsgezind gedoopt, zie II-C.

 

 

 

Generatie II

(van 1670 tot 1758)

 

 

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1700 en 1740.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (4x), Parrega, Exmorra en Allingawier-Exmorra.

 

 

II-A  Wopcke Doeckles ook genaamd Wopke Doekles, zoon van Doeckle Hoytes (I) en Riemer Wopkes, boer, wonende te Haitseburen onder Exmorra, is doopsgezind gedoopt, is overleden voor vrijdag 28 april 1758 te Exmorra.

 

1749 Quotisatiekohieren

Wopcke Doekles

Plaats: Exmorra

Omschrijving: welgesteld boer

Gezin volw: 3 en kind: 1

Aanslag: 45-3-0

Vermogen: 2500

Bron: Wonseradeel, fol, 257

 

naam: curator Bakke Tjallings

1762 Won R4 Omslag 22.

Wopcke Doekles dochter

Fragment van een inventaris, betreffende gerechtskosten en verteringskosten anno 1762, die voor rekening zijn van Tjam Gerrits erven en Wopke Doekles dochter.

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel 1712-1718. Doos 1634.

1717 Tjerkwert

Inkomelingen

Wopke Doekles

nieuws ingekomen

word gestelt op              5 - 4 - :

1719 Tjerkwert

Wopke Doekles             5 - 4 - :

1720 Tjerkwert

Wopke Doekles             5 - 4 - :

 

Personele Kohiern GA. Wonseradeel 1719-1726. Doos 1635

1721 Tjerkwerd

Wopke Doekles             5 - 4 - :

vertrokken na Exmorra

en aldaar aangetekent.

 

1721 Exmorra

Ingekomen

Wopke Doekles van

Tjerckwert in Wonseradee

en aldaar gestaan op       5 - 4

 

1722 Exmorra

Wopke Doekles            5 - 4 - :

1723 Exmorra

Wopke Doekles            5 - 4 - :

1724 Exmorra

Wopke Doekles            5 - 4 - :

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel 1736-1742. Doos 1737.

1742 Exmorra

Wopke Doekles vermits dese persoon

bij de verhoging van Ao 1742 abusive was

overgeslagen word deselve nu

verhoogt op                         1000 - : - :

 

 

1743 Exmorra

Wopke Doekles                     1000 - : - :

 

1749 Exmorra

Wopke Doekles                     1000 - : - :

 

1753 Exmorra

Wopke Doekles                                              1000 - : - :

 

Wopcke trouwt in 1734 met de 29-jarige Geertje Allerts, dochter van Allert Tiallinghs en Acke Sijbrens.  Geertje, wonende te Haitseburen onder Exmorra, is geboren in 1705 te Allingawier (?), is ned. herv. gedoopt, is overleden na zaterdag 6 maart 1751 te Exmorra op Haitseburen..  Geertje werd minstens 46 jaar.

 

Van Wopcke en Geertje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Riemke Wopkes ook genaamd Rymke is gedoopt op dinsdag 25 oktober 1735 te Allingawier-Exmorra, is overleden na 1744.  Riemke werd minstens 9 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

 

2 Acke Wopkes ook genaamd Acke Wobkes en Acke Wopkes (Acke Teekes), wonende te Exmorra, is geboren op woensdag 21 december 1740 aldaar, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 7 september 1810 aldaar op Haitseburen..  Acke werd 69 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

 

Personele Kohieren 1759-1762. GA. Wonseradeel.

Doos 1641.

Overzicht erfenissen van Acke Wopkes dochter van Wopke Doekles en Geertje Allerts.

1759 Exmorra

Wopke Doekles kind*         1000 - : - :

(* Acke Wopkes)

erfenis vader.

 

Dezelve erft cum soc.

van Djurre Dirks Weduwe*    1666-13-4

(* haar oud tante van moederskant: Meijcke Sijbrens

 

1762 Exmorra

Wopke Doekles kind          1000 - : - :

 

Dezelve erft cum soc.

van Djurre Dirks wed          1666 - 13 - 4

 

Personele Kohieren 1763-1766. GA. Wonseradeel.

Doos 1642.

Acke Wopkes erfenis nu genoteerd op naam van haar man.

1765 Exmorra

Teeke Teekes Noe Ux

Wopk Doekles kind*          1000 - : - : (* naam doorgehaald)

 

Deselve ervt C: Soc van

Djurre Durks Wed:          1666 -13 - 4

 

Personele Kohieren 1767-1770 GA. Wonseradeel. Doos 1643.

1768 Exmorra

Teeke Teekes No: Ux        1000 - : - :

Deselve ervt Cum ux

van Djurre Durx wed.         1666 - 13- 4

dezelve noe Ux Erft

van Louw Sijmons wed*

van pag. (11 Allingawier)     2000 - : - :

(* Zij erft van haar grootmoeder van moederszijde: Acke Sijbrens)

 

1770 Exmorra

Teeke Teekes No: Ux        1000 - : - :

 

Deselve No: Ux            

van Djurre Durcx Wed:       1666 - 13- 4

 

Deselve No: Ux               2000 - : - :

 

Personele Kohieren GA. Wonseradeel. Doos 1644.

Totale erfenis van Acke Wopckes genoteerd bij haar man.

1771 Exmorra              

Teeke Teekes                4666 - 13 - 4

1772 Exmorra

Teeke Teekes                4666 - 13 - 4

1773 Exmorra

Taeke Taekes                4666 - 13 - 4

1774 Exmorra

Taeke Taekes                4666 - 13 - 4

 

 

Acke gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 oktober 1762 te Exmorra op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Teeke Teekes, zoon van Taeke Durks en Jetske Taekes.  Teeke, boereknecht en huisman, wonende te Exmorra, is geboren op dinsdag 14 oktober 1738 te Sensmeer onder Blauwhuis, is rooms-katholiek gedoopt (doopgetuige was Gerben Teekes), is overleden op donderdag 27 juni 1799 te Exmorra op Haitseburen..  Teeke werd 60 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

 

 

 

 

 

Authorisaties Workum Us 1758-1799 blz. 9 FAF/Vaf

13-8-1799 akte 72

WV: Bauke Taekes, ovl te Workum 07--08-1779

K: de nagelaten kinderen

C: Taeke Taekes te Exmorra, Cornelis Taekes onder Burgwerd, huisman, en Taeke      Durks, huisman onder Burgwerd, die door een ongelukkig toeval onbekwaam is      geworden.

doel: over persoon en redders van de boedel, volgens uiterste wil van weesvader

 

 

 

II-B  Gerrijt Doeckles ook genaamd Gerrit Doekeles, zoon van Doeckle Hoytes (I) en Riemer Wopkes, boer, wonende te Parrega, is doopsgezind gedoopt, is overleden op dinsdag 27 mei 1755 aldaar.

 

1702. Parraga 245

Inkomelingen

Gerrijt Doeckles

van Workum

heeft met sijn vrouws goedt       1000 - : - :

 

1703 Parrega 123

Incomelingen

Gerrit Doeckles

van Worcum

 

Annotatieboek. GA. Wonseradeel. Doos 1650.

1713 Parregae

Eigenaers                                                   Meijers                      Huijren

Douwe Eelkes Gaestra      Gerrijt Doeckles

Sibolt Fockes* doorgehaald

tot Worcum eijgenaer van een Saate

groot 38 pondematen belast met

huijs en 6 floreen 19 st. 6 penn.

met de nae volgende losse landen

de huijr is                          340 - : - :

 

Volkstelling.

1744 Parrega.                  Capitalen.     Personen.

Gerrijt Doekles sijn vrouw

1 kind 2 dienstboden              2            5                       

 

Gerrijt Doekles borg op 23 april 1749 op boelgoed van Hijltie Arjens, te Arum onder Tjerkwerd.

Borg voor Doekle Gatses te Worcum aankoop van swart bonte bolle.

 

1749 Quotisatiekohieren

Gerrit Doekles, Wonseradeel

Plaats: Parrega

Omschrijving: matig wel instaat

Gezin volw: 4 en kind:

Aanslag: 43-17-0

Vermogen: 2000

Bron: Wonseradeel, fol. 65

 

Kerkrekenboek Parrega. 1754/1755.

Van Gerrit Doeckles de Landhuir ontvangen

van ½ pondm. jaers so dese drie jaren              2 - 5 - 0.

 

DTB 865 Lidmatenboek Doopsgezinde gemeente Workum.

031 Gerrit Doeckles lidm 11-1-1696; ovl 27-5-1755

Gerryt Doeckles den 29 mei 1755 gerust.

 

1759. Doeckle Gerrits de huur van ½ pondm.

 

18-11-1762.

"Overledene is Gatse Sjoukes heeft de administratie over Tjam Gerrits betaald aan Doekle Gerrits te Parrega als opvolgend curator over Tjam Gerrits 240-18-0.

 

1702. Parraga 245

Inkomelingen

Gerrijt Doeckles

van Workum

heeft met sijn vrouws goedt        1000 - : - :

 

1703 Parraga 123

Gerrit Doeckles van Worcum

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel 1719-1726. Doos 1635.

1721 Parrega 29v

Sijbren Bouwes   wed               500

 

1722 Parrega 32

Sijbren Bouwes wed                 500

 

1723 Parrega 33v

Sijbren Bouwes wed* verstorven     500

Nu Gerrit Doekles haar Erfgenaam

 

1724 Parrega 29v

Sijbren Bouwes wed

versturven

    nu

Gerrit Doekles haer Erfgen           500   

 

1725 Parrega 34v

Gerrit Doekles                       500

te L. verhoogt                       1000

 

1725 Parrega

Gerrit Doekles                      1500

bij informatien bevonden

te moeten staan op                 1000

 

1727 Parrega

Gerrijt Doekles                      1000

 

1735 Parrega

Gerrijt Doekles                        1000       

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel. 1743-1750. Doos 1638.

1743 Parrega

Gerrit Doekles                        1300

1744 Parrega

Gerryt Doekles                       1300

1745 Parraga

Gerryt Doekles                      1300

1746 Parrega

Gerryt Doekles                      1300

1748 Parrega

Gerryt Doekles                      1300

1749 Parraga

Gerrit Doekles                       1300

1750 Parrega

Gerrit Doekles                       1300

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel. 1751-1754. Doos 1639.

 

1752 Parraga

Gerrit Doekles                      1300 - : - :

1754 Parraga                     

Gerrijt Doekles                     1300 - : - :

1768 Parraga

Gerrijt Doekles                     1300 - : - :

1770 Parraga

Gerrijt Doekles                     1300 - : - :

1772 Parraga

Gerrijt Doekles                     1300 - : - :

1774 Parraga

Gerrijt Doekles                     1300 - : - :

 

Speciekohieren

                                48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59

Parrega

3 Gerrit Doekles        *     *    *    *    *    *     *   +

1755 dood.

                               48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59

3 nu 1755:

Gerrit Doekles wed                                           *    *    *    *     *              (* Neeltje Taekes)

 

Gerrijt trouwt (Gerecht Workum) op vrijdag 10 maart 1702 te Gerecht Workum (1) met Hijlkien Jacobs Roorda ook genaamd Hiielkje Jacobs Roorda.  Hijlkien, wonende te Pingjum, is geboren aldaar.

 

1765 Speciecohier Parrega.

No. 3 Gerrit Doekles Wed vertrokken naar Worcum.

nu Rienk Rienks van Wons.

 

 

 

Gerrijt trouwt op zaterdag 6 januari 1731 te Gerecht Wonseradeel (2) met de 25-jarige Neeltje Taekes ook genaamd Neeltje Teekes en Neeltie Aages.  Neeltje is geboren in 1706 en afkomstig uit Parrega, is doopsgezind gedoopt, is overleden op maandag 27 december 1779 te Nijega.  Neeltje werd 73 jaar.

 

eigenaar van boerderij Koaidijk 4 vanaf 1775

 

DTB 151 lidmaten vrouwen Doopsgezinde Gemeente Bolsward

04 Neeltie Taekes lidm 1763; ovl 1779

17 Neeltie Teekes ovl 27 dec 1779; oud 73 jr; ook N.Aages genoemd

17 Neeltie Teekes dbel 28 jan 1730; ook Neeltie Aages genoemd

 

1765 Speciekohier

1765 Parrega

3 Gerrit Doekles Wed vertrokken naar Workum

nu Rienk Rienks van Wons

 

 

Van Gerrijt en Neeltje is een kind bekend:

 

1 Doekle Gerrits is geboren in 1735 en afkomstig uit Parrega, zie III-A.

 

 

II-C  Gatze Doeckles, zoon van Doeckle Hoytes (I) en Riemer Wopkes, boer en voorzanger Doopsgezinde Gemeente Workum., wonende te Workum, is geboren tussen 1670 en 1680 te Sandfirden, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 16 februari 1729 te Workum.  Gatze werd hoogstens 58 jaar, 1 maand en 16 dagen.

 

 

 

 

 

DTB 865: Doopsgezinde Gemeente Workum, 1692-1850 blad 17.

031 Gattie Doekles lidm 11-1-1696; ovl 16-2-1729; voorzinger.

085 Gattie Doekles, Bauk Sjoukes zij van Sandvoorderryp 3-2-1720; zij ovl 4-4-1722

 

RA Workum (202) Weesboek 1725-1735. Fol. 212. jaar 1729. 255

R.B.R. van de administratie welke Gatse Doekles in leven huisman onder Workum als geauthoriseerd curator over Heere Heeres en Bauck Heeres veniam att bekommen Hof van Friesland.

Er is een plaats te Sandfirden er is sprake van losse landen geërfd van haar moeder en bestemoeder en van Gatse Doekles toegescheiden met die van haar bestemoeder Bauck Gerbens, Focke Laeses laatste wijf afgekomen.

Acte getekend door Heere Heeres en Bauck Heeres, Gerrit Doekles, Doekle Gatses en Anne Ages.

 

Wor. 150. 186v

akte 423.

Wv: Gatje Doekles.

K: Sjouke en Trijn Gatzes.

C: Gerrit Doekles oom/V

ook genomineerd Sjoerd Sjoukes

waarvoor Gerrit Doekles een nieuwe Curator zal kiezen

 

Wor. 150. 189v

30-05-1729. akte 430.

Wv: Gatje Doekles.

K: Sjouke en Trijn Gatjes.

C: Doekle Gatjes naast Gerrit Doekles volgens test. disp. van weesvader.

 

 

Gatze trouwt (Gerecht Workum) op maandag 25 juni 1696 te Workum op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Richt Foockes, dochter van Foocke Lases en Waltje Pytersdr.  Richt, wonende te Workum, is geboren in 1676 te Sandfirden, is doopsgezind gedoopt, is overleden voor 1714.  Richt werd hoogstens 38 jaar.

 

Van Gatze en Richt zijn twee kinderen bekend:

 

1 Doekele Gatzes, boer, wonende te Workum en te Parrega, is geboren te Workum, is doopsgezind gedoopt, is overleden voor donderdag 16 september 1762 aldaar.

 

DTB 826 D.G. Workum

007 Doekle Gatties ged. 1726

043 Doeckle Gatties ged. 24 jan 1724

 

Doekele trouwt op zaterdag 27 november 1728 te Gerecht Wonseradeel met Antie Wopkes.  Antie, wonende te Parrega, is afkomstig uit aldaar.

 

2 Idtske Gatzes ook genaamd IJdtske, wonende te Workum, is geboren rond 1700 aldaar, is doopsgezind gedoopt, is overleden voor woensdag 16 mei 1753 aldaar.  Idtske werd hoogstens 53 jaar.

Idtske trouwt op maandag 17 maart 1721 te Gerecht Workum op ongeveer 21-jarige leeftijd met Anne Ages, zoon van Age Buwes en Wybrigh Annes.  Anne, mr. schoenmaker en mr. leerlooier, wonende te Workum, is overleden in 1782 aldaar.

 

Authorisaties Workum U 3 1758-1799]

13-7-1782 akte 116

WV: Anne Ages, mr. leerloyer Workum

WM: NN, ovl.

K: Age Annes, overgebleven minderjarige zoon

C: Doopsgezind Elke Pieters, koopman Workum inplaats van wijlen curator Jelle Sipkes Roos.

R: requirant Doecle Gerrijts, huisman in het Heidenschap

doel: over persoon en goederen

 

Anne was later gehuwd (2) met Trijn Jacobs.<1,2>

 

Gatze trouwt (Gerecht Workum) op dinsdag 30 oktober 1714 te Gerecht Workum op hoogstens 43-jarige leeftijd (2) met Bauck Siouckes.  Bauck is afkomstig uit Sandfirderrijp, is doopsgezind gedoopt, is overleden op zaterdag 4 april 1722.

 

Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Workum. DTB 868 H.

031 Gattie Doeckles lidm 11.1.1696; ovl 16.2. 1729;voorzinger

026 Gattie Doekles Bauk Sjoukes zij van Sandvoorderryp 3-2-1720 zij ovl 4-4-1722.

 

 

Van Gatze en Bauck zijn twee kinderen bekend:

 

3 Sjouke Gatzes is geboren rond 1709, is doopsgezind gedoopt in 1734 te Workum, zie III-B.

 

4 Trijn Gatzes, wonende te Workum, is geboren rond 1715, is doopsgezind gedoopt in 1740 aldaar, is overleden op zondag 15 maart 1750.  Trijn werd ongeveer 35 jaar.

 

DTB 866: Doopsgezinde Gemeente Workum, periode 1734-1753 met data v.a. 1692 blad 35.

035 Tryn Gatses ged. 1740; ovl 1750.

052 Tryn Gatses ged. 1740.

059 Tryn Gatjes ovl. 15-3-1750.

 

 

 

Trijn trouwt op vrijdag 26 januari 1742 te Gerecht Workum op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Cornelis Hendriks, zoon van Hendrik.  Cornelis, mr. timmerman, wonende te Workum, is geboren rond 1709, is doopsgezind gedoopt op vrijdag 15 januari 1734, is overleden op zaterdag 15 januari 1752 aldaar.  Cornelis werd ongeveer 43 jaar.

 

DTB 866: Doopsgezinde Gemeente Workum 1734-1753. Blad 95.

019 Kornelis Hendriks ged 1730.

045 Kornelis Hendriks ged 15-1-1734.

058 Kornelis hendriks ovl 10-4-1752.

 

Quotisatiekohieren 1749

Cornelis Hendriks, Workum

Wijk: 5e Espel

Omschrijving: mr. timmerman

Gezin volw: 2 en kind: 2

Aanslag: 31-9-0

Bron: Workum, fol. 82

Gestandaardiseerde naam: Kornelis Hendriks

 

Authorisatie Nedergerecht Workum.

18-4-1752 akte 590.

W.V. Cornelis Hendriks mr. timmerman te Workum.

K. Gatse en Hendrik Cornelis.

C. Teede Hendriks en Doeke Gatses te Workum en Sjouke Gatses tot Hieslum, inplaats van Wybren Burdes, die zich zelf heeft geëxcuseerd.

Doel: over persoon en goederen volgens zekere akte dato 9-4-1752 door wijlen vader nagelaten.

 

 

 

Authorisaties Workum

12-3-1761 akte 8

WV: Cornelis Hendriks

WM: Trijn Gatzes

K: Gatse en Hendrik Cornelis

CDG: doopsgezinde curator Anne Ages en Sjoucke Gatties

doel: over persoon en goederen volgens test. disp. 23-1-1760 van wijlen Doecle Gatties, voor weinige dagen overleden.

 

Authorisaties Workum U 1758-1799

20-11-1761 akte 11

WV: Cornelis Hendriks

WM: Trijn Gatties

K: de kinderen

CDG: Doecle Gerrits onder Parrega inplaats van WC Sioucke Gatties, en naast Anne Ages te Workum.

doel: over de moederlijke goederen

 

17-12-1763 akte 13

CDG: Doecle Gerrits onder Parrega inplaats van WC Sioucke Gatties

doel: over de erfenis van wijlen Doecle Gatties

 

 

 

 

Generatie III

(van 1700 tot 1810)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1739 en 1776.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hieslum (4x), Schraard (2x), Parrega en Harich.

 

 

III-A Doekle Gerrits ook genaamd Doekele Gerrits, zoon van Gerrijt Doeckles (II-B) en Neeltje Taekes, wonende te Parrega, te Heidenschap en te Hieslum, is geboren in 1735 en afkomstig uit Parrega, is overleden rond 1775 aldaar.  Doekle werd ongeveer 40 jaar.

 

Personele kohieren GA. Wonseradeel.

1773 Hieslum

Doeke Gerrijts Cur:

over Trijn Gatzes kinderen            858 - 7 - :

nu Gatze Cornelis                    429 - 3 - 8 te Worcum

Hendrik Cornelis                      429 - 3 - 8 te Worcum

 

1775 Parraga

Gerrit Doekles dood                 2000 - : - :

nu Doekle Gerrits vertrokken

na Nijega in Hemelumer Oldephaart

 

Doekle trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1765 te Nijega (HON) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Fouw Sibolts ook genaamd Foukje Sibouts, dochter van Sybolt Lefferts en Feddouw Teekes.  Fouw is geboren te Nijega, is gedoopt op zondag 17 juli 1740 te Gaastmeer, is overleden op woensdag 2 januari 1811.  Fouw werd 70 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

 

Van Doekle en Fouw is een kind bekend:

 

1 Gerrit Doekles Gerritsen is geboren in 1776 te Harich, is doopsgezind gedoopt, zie IV-A.

 

 

III-B Sjouke Gatzes ook genaamd Sioucke, zoon van Gatze Doeckles (II-C) en Bauck Siouckes, boer, ontvanger en dorpsrechter, wonende te Workum, te Schraard en te Hieslum, is geboren rond 1709, is doopsgezind gedoopt in 1734 te Workum, is overleden voor dinsdag 1 december 1761 te Hieslum.  Sjouke werd hoogstens 52 jaar.

 

DTB 825: lidm man N.H. Gemeente Schraard 1688 -1850 blad 123 FAF/VAF.

06 Sjoucke Gatses  Tytje Bauckes   bel 23 jun 1740, naar Parrega

 

Quotisatiekohieren 1749

Sjouke Gatzes, Wonseradeel

Plaats: Hieslum

Omschrijving: tamelijk gesteld boer

Gezin volw: 3 en kind: 3

Aanslag: 46-14-0

Vermogen: 1500

Bron: Wonseradeel , fol. 72

Gestandaariseerde  naam: Sjouke Gatses

 

Speciekohieren Wonseradeel 1748 - 1759

no. 9/8 jaar 1753

no. 9/8 Sjouke Gatzes jaren 1748 t/m 1759

jaar 1751: sijn vrouw overleden

 

 

 

DTB 865 Doopsgezinde Gemeente Workum 1692-1850

041 Sjouke Gatjes lidmaat 23-1-1734;

uitgedaan 5-1-1743; overgegaan tot de Groote Kerk.

 

DTB 866 D.G. Workum 1734-1753 blad 32.

033 Sjouke Gatses gedoopt 1734; overgegaan naar de "publique kerk"1742.

047 Sjouke Gatjes ged. 1734.

051 Sjouke Gatjes tot de publieke kerk overgegaan.

 

Won P 4 Omslag 23, fol. 481-533  dd. 1 dec 1761. Inv. RA 5487/8

Invent en tax ten sterfhuize van Sjouke Gatses, in leven huisman en admin. kerkvoogd te Hieslum.

Er worden 3 kinderen gemeld.

 

23-11-1762. blz. 423

Anne Ages koopman te Worcum en Jan Fokkes geauthoriseerde curatoren over

Wijbrig Sjoukes en Gatse Sjoukes en Romke Sjoukes

Inventarisatie en Scheijdinge van der kinderen Vaderlijke en Resp. Grootvaderlijke Goederen hun aangekomen uijt WL Bauke Reijns nalatenschap voor Soo verre die Tusschen hun en Reijn Baukes ins gelijx Huijsman te Hieslum is gemaakt van de Losse Goederen profijtelijke Brieven en Instrumenten en gereede penningen en het geen verders in die Boedel is gedeelt en welx dan is gebesoigneerd invoege en Manieren nagenoemd.

 

1e Uijt de Boedel van WL der kinderen Grootvader Bauke Reijns opgedagt kan worden gezien de Vastigheden die deese drie Erfgenamen in Gemeenschap voor de helft zijn aangekomen em met de Meede Erfgenaam Reijn Baukes in gemeenschap zijn gehouden waar van de resp: Copiëen van dien aan de Partijen Zijn en Zullen worden bezorgd en alhier om die reedenen niet weeder worden herhaald en gebragt

 

2e dat de Vastigheeden hier vooren in deesen Inventario aangeteekent meede tusschen de kinderen van WL Sjouke Gatses in gemeenschap worden gehouden.

 

3e dat dus de Scheijdinge tusschen partijen Devidententes alleen maar Plaatse sal hebben ten opsigte van de Losse Goederen gereede penningen Profijtelijke Brieven en Instrumenten als nagenoemd en gespecificeerd sal worden.

 

4e En sal deesen Meede nopens de Coopman Anne Ages en Jan Fokkes in haare qlt ten respecte van Gatse en Romke Sjoukes als nu in Eijgen Saken ageerende, dienen voor Reekening bewijs en Reliqua ten reguarde van haare gehad hebbende Curateele en administratie over voorseijde Boedels

Zijnde alles ten deesen Eijnde gesteld bij Car Gulden van Twintig Stuijvers ijder.

 

Taxatie op 4 May 1762 door Evert Jochums te Hichtum en Ysbrand Andrijs Adsistent te Tjerkwerd, sampt Minne Sijbrens Coopman en Huijsman tot Abbegae

en alsoo aangenomen bij Romke Sjoukes toen Veniam Aetis? bij den Hove van Vriesland bekomen hebbende en dus in Eijgen Saken ageerende voor de Soa: van Twee Duijsend vier Hondert Seventig Car Gulden vier penningen 2470 - : -4

 

Nog opschrijven de posten ontvangen de quotele huur, voor bewijs familie ralatie. 1-2-2006.

Op dato nog betaald uijt gelijke oorsaak aan de opvolgende administreerende Curator over Akke Wopkes* waar af de overleeden meede de administratie had

Car 544-1-5 zie blz 441

 

 

1736 Exmorra

Sjouke Gatses

van Worcum             785 - : - :

1737 Exmorra

Sjouke Gatses           785 - : - :

1738 Schraard

Sjouke Gatzes van

Exmorra en aldaar

gestaan op               785 - : - :

1739 Schraard

Sjouke Gatzes           785 - : - :

1740 Schraard

Sjouke Gatzes           785 - : - :

 

Personele Kohier 1736-1742 GA. Wonseradeel. Doos 1634.

1741 Schraard

Sjouke Gatzes           785 - : - :

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel.1736-1742. Doos 1637

1741 Hieslum

Ingekomen

Sjouke Gatses

van Schraard en aldaar

gestaan op               785 - : - :

vid pag: verhoogt         715 - : - :

                         1500 - : - :

1742 Hieslum

Sjouke Gatzes           1500 - : - :

 

Personele Kohier GA. Wonseradeel. Doos 1639.

1752 Hieslum

Sjouke Gatzes           1500 - : - :

Sjouke Gatzes Curator

over Trijn Gatzes

kinderen de post van

Cornelis Hendriks*

te Workum                858-7-:

(*Man van Trijn Gatzes, zuster van Sjouke Gatzes)

 

1773 Hieslum

Sjouke Gatzes Erv:       1500 - : - :

deselve erven van Bauke

Reijns van Pag            3500 - : - : (Pag. 68 Parraga)

5000 - : - :

verhoogd                  2500 - : - :

                            7500 - : - :

is verdeelt

Hotse Jacobs noe Ux*      2500 - : - : vide pag

                                    (* Lees Wybrich Sjoukes)

Gatze Sjoukes              2500 - : - : (vide pag 70 Parraga)

Romke Sjoukes             2500 - : - : vide pag 70 Parraga)

 

Speciecohieren Wonseradeel.

1752 Hieslum.

                     Sch    H    K    R    P

No. 9 Sjouke Gatzes 1½     2    11   6    1

 

1753 Hieslum.

                      Sch   H    K    R    P

No. 8 Sjouke Gatzes  1½    3    16   1    2

 

1754 Hieslum.

No. 8 Sjouke Gatses  1½    3    18   2    1

 

1755 Hieslum.

No. 8 Sjouke Gatses  1½    3    22   2    2

 

1760 Hieslum.

No. 8 Sjouke Gatses  1     3    19   4    2

 

1761 Hieslum.

No. 8 Sjouke Gatses  1     3    21   2    2

 

1762 Hieslum

No. 8 Sjouke Gatses  1     3    19   6    2

dood

nu Romke Sjoukes

 

Authorisaties Workum U3 1758-1799

20-11-1761 akte 11

WV: Cornelis Hendriks

WM: Trijn Gatties

K: Hendrik en Gatse Cornelis (R)

CDG: Doeckle Gerrits onder Parrega inplaats van wijlen curator Siouke Gatties, en naast Anne Ages te Workum'

doel: over de moederlijke goederen

 

Sjouke trouwt (kerk) op zondag 10 januari 1734 te Exmorra op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Ybeltje Baukes ook genaamd Iebeltje Baukes.  Ybeltje, wonende te Schraard.

 

Sjouke trouwt (kerk) op zondag 7 december 1738 te Schraard op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Tietje Baukes ook genaamd Tytje, dochter van Bauke Reijns en Wybrich Romkes.  Tietje, wonende te Parrega, is gedoopt op zondag 15 maart 1716 aldaar, is overleden tussen woensdag 7 april en december 1751 te Hieslum.  Tietje werd hoogstens 35 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

 

Van Sjouke en Tietje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Gatse Sjoukes Rusticus is geboren op zondag 8 november 1739 te Schraard, is gedoopt op zondag 15 november 1739 aldaar, zie IV-B.

 

2 Romke Sjoukes, wonende te Hieslum en te Parrega, is geboren op zondag 26 maart 1741 te Schraard, is gedoopt op zondag 30 april 1741 aldaar, is overleden op donderdag 2 maart 1797 te Parrega.  Romke werd 55 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

 

Speciecohieren Wonseradeel

1763 Hieslum.         Sch   H   K   R   Pd

No. 8 Romke Sjoukes   1     3   18  6   1

 

1773 Parraga

Romke Sjoukes van Pag   2500 - : - : (pag 35 Hieslum)

(erft van Sjouke Gatses)

 

1780 Parraga

Romke Sjoukes            2500 - : - :

 

Won R 1,b Omslag 145

8 losse fragmenten zonder datum.

4 Fragment van invent van Romke Siouckes.

5 Fragment van invent van boedel van Wybrigh Sjouckes, berustende  onder Anne Ages.

6 Namen kinderen van Tjomme Sibbles en Geertje Freerx.

 

 

3 Sjoert Sjoukes is gedoopt op zondag 19 juli 1744 te Parrega.

 

4 Aaltjen Sjoukes is gedoopt op zondag 16 januari 1746 te Hieslum, is jong overleden aldaar.

 

5 Doekle Sjoukes is gedoopt op zondag 20 oktober 1748 te Hieslum, is jong overleden.

 

6 Bauke Sjoukes is gedoopt op zondag 20 oktober 1748 te Hieslum, is jong overleden.

 

7 Wybrigh Sjoukes Rusticus ook genaamd Wiebrichje, wonende te Wolsum en te Hieslum, is geboren op woensdag 7 april 1751 aldaar, is doopsgezind gedoopt op zondag 18 april 1751 aldaar, is overleden op maandag 26 augustus 1816 te Hichtum, is begraven te Hieslum.  Wybrigh werd 65 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

 

Stemcohier Wonseradeel 1788. Archief 326. nr2830

1788. Allingawier.

No.14. Rein Baukes weduwe (is Gerbrich Eelkes Bangma) voor 3\5

Romke en Gatse Sjoukes Sampt

Jorrit Meintes en als man en voogd over Wijbrich Sjoukes

te samen voor 2\5                                        meier is Alle Jarigs.

 

Dtb.886. Westhem-Wolsum.

Wybrig Sjouwks zij wed lid 1783 te Ytzum, onder Wolsum.

 

Wybrigh trouwt (kerk) op zondag 9 april 1769 te Deersum op 18-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige Hotze Jacobs (Rusticus), zoon van Jacob Hotzes en Gerbrig Sjoerds.  Hotze, wonende te Hieslum, is geboren op dinsdag 21 december 1751 aldaar, is gedoopt op zondag 11 augustus 1771 aldaar, is overleden op maandag 9 september 1782 te Wolsum, is begraven te Hieslum. Hotze werd 30 jaar, 8 maanden en 19 dagen. van oorsprong doopsgezind

overleden aan de pokken

 

 

 

 

 

Wybrigh trouwt (kerk) op zondag 20 februari 1785 te Wolsum op 33-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Jorrit Meintes Jorritsma, zoon van Meinte Ruurds en Pleuntje Jorrits.  Jorrit, wonende te Wolsum en te Hichtum, is geboren op zondag 2 maart 1760 te Wolsum, is gedoopt op zondag 9 maart 1760 aldaar, is overleden op woensdag 9 januari 1839 te Hichtum.  Jorrit werd 78 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Jorrit was later gehuwd (2) met Antje Sietses Rienstra.<3..6>

 

 

 

Generatie IV

(van 1739 tot 1841)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1767 en 1813.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Parrega (4x), Nijega (HON) (3x) en Nijega.

 

 

IV-A Gerrit Doekles Gerritsen ook genaamd Gerrit Doekes, zoon van Doekle Gerrits (III-A) en Fouw Sibolts, boer en landbouwer, wonende te Nijega (HON), is geboren in 1776 te Harich, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 14 april 1841 te Heidenschap onder Nijega (HON).  Gerrit werd 65 jaar.

 

1775 Parraga

Gerrit Doekles  dood  2000

nu Doekle Gerrits vertrokken

naar Nijega in Hemelumer Oldefaart

 

Hij is eerst doopsgezind, maar doet op 24 juni 1811 belijdenis in de geref. kerk te Nijega.

Hij wordt vermeld als eigenaar en gebruiker van een boerderij te Heidenschap (Frl). Zie: It Heidenskip, 1987, uitgeverij Van der Eems, Oostereind (Frl) blz 89.

 

Aangenomen familienamen 1811

Gerritse, Gerrit Doekles, Nijega

k. Doekle 5, Neeltje 8, Sytske 3

Mairie Koudum, fol. 159.

 

woonachtig te Koaidyk 4, it Heidenskip

bij huwelijk afkomstig Harich

Hij is eerst doopsgezind, maar doet op 24 juni 1811 belijdenis in de geref. kerk te Nijega. Hij wordt vermeld als eigenaar en gebruiker van een boerderij te Heidenschap (Frl). Zie: It Heidenskip, 1987, uitgeverij Van der Eems, Oostereind (Frl) blz 89.

 

Aangenomen familienamen 1811

Gerritse, Gerrit Doekles, Nijega k. Doekle 5, Neeltje 8, Sytske 3

Mairie Koudum, fol. 159.

 

woonachtig te Koaidyk 4, it Heidenskip

bij huwelijk afkomstig Harich

 

 

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 13 februari 1803 te Nijega (HON) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Woltjen Gerlofs Hospes ook genaamd Waltje, dochter van Gerlof Gerlofs Hospes en Sietie Hendriks.  Woltjen, wonende te Nijega (HON) en te Sloten, is geboren op zaterdag 21 december 1776 te Molkwerum, is gereformeerd gedoopt op zondag 19 januari 1777 aldaar, is overleden op dinsdag 18 april 1837 te Heidenschap onder Nijega (HON).  Woltjen werd 60 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

 

Van Gerrit en Woltjen zijn vier kinderen bekend:

 

1 Neeltje Gerrits Gerritsen ook genaamd Gerritzen, wonende te Heidenschap, is geboren op maandag 11 juli 1803 te Nijega, is overleden op dinsdag 15 maart 1881 te Workum (akte nr. 17).  Neeltje werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

 

geboren 15-07-1802 (Nijega (HO)

 

Neeltje trouwt op woensdag 13 mei 1818 te gemeente Hemelumer Oldeferd (akte nr. 4) op 14-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Feite Fokkes Hofman, zoon van Fokke Gerkes Hofman en Attjen Feites Ottema.  Feite, landbouwer, is geboren op dinsdag 31 januari 1797 te Workum, is overleden op zondag 26 april 1846 te Koudum (akte nr. 22).  Feite werd 49 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Neeltje trouwt op donderdag 20 mei 1847 te gemeente Hemelumer Oldeferd (akte nr. 18) op 43-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Auke Roels Abma, zoon van Roelof Freerks Abma en Doedtje Thomas Boersma.  Auke is geboren op zaterdag 23 januari 1819 te Witmarsum, is overleden op donderdag 24 maart 1881 te Workum.  Auke werd 62 jaar, 2 maanden en 1 dag.

 

2 Doekele Gerrits Gerritzen is geboren op woensdag 21 januari 1807 te Nijega (HON), zie V-A.

 

3 Sytske Gerrits Gerritsen, boerin, wonende te Nijega (HON) en te Ferwoude, is geboren op dinsdag 6 december 1808 te Nijega (HON), is gedoopt op zondag 1 januari 1809, is overleden op woensdag 7 juli 1869 te Ferwoude.  Sytske werd 60 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Sytske trouwt op zaterdag 1 september 1827 te gemeente Wonseradeel op 18-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sytze Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer en Afke Tjeerds van der Meer.  Sytze, boer, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 14 september 1801 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 aldaar, is overleden op zaterdag 17 oktober 1840 te Ferwoude.  Sytze werd 39 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Sytske trouwt op zaterdag 22 maart 1845 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 10) op 36-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Dirk Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Sjoerds Postma en Fettje Baukes Jansen.  Dirk, boer, wonende te Ferwoude en te Piaam, is geboren op donderdag 24 april 1817 te Ferwoude, is overleden op vrijdag 12 mei 1848 te Piaam (blad nr. 42).  Dirk werd 31 jaar en 18 dagen.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Jeltje Abes Brandsma.<7,8>

Sytske trouwt op zaterdag 25 september 1852 te gemeente Wonseradeel op 43-jarige leeftijd (3) met de 54-jarige Sjoerd Tjeerds IJbema, zoon van Tjeerd Sjoerds IJbema en Jeltje Aukes.  Sjoerd, boer, is geboren op dinsdag 12 juni 1798 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 24 juni 1798 te Gaast-Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 augustus 1863 te Ferwoude.  Sjoerd werd 65 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Kamstra.<9,10>

 

4 Gerlof Gerrit Gerritzen is geboren op dinsdag 30 maart 1813 te Nijega (HON), zie V-B.

 

 

IV-B Gatse Sjoukes Rusticus, zoon van Sjouke Gatzes (III-B) en Tietje Baukes, ontvanger, dorpsrechter en mede lid gemeente bestuur, wonende te Parrega, is geboren op zondag 8 november 1739 te Schraard, is gedoopt op zondag 15 november 1739 aldaar, is overleden op dinsdag 25 november 1817 te Parrega, is begraven aldaar.  Gatse werd 78 jaar en 17 dagen.

 

Geboorte datum op zilveren lepel.

Speciecohieren.

1768 Parraga.

No. 6 Gatse Sjoukes

Dit huis is Ao 1764 afgebrand en Herbouwd

K   R   P

Gatse Sjoukes           21  9   3

 

Won. O.4 fol.73. dd.  27-2-1767.

Gatse Sjoukes te Parrega, broer

Romke Sjoukes te Hieslum, broer

als vervangers van wl. Jan Fokkes

over Wijbrich Sjoukes 15 jaar

nagelaten dochter van wl. Sjouke Gatses il. te Hieslum

mede curator is Anne Ages, koopman te Workum.

 

Commissieboek Wonseradeel 1753 - 1769 pag 145

"Commissie vor Gatse Sjoukes als Dorpregter te  Parrega

Allen den genen die desen sullen sien of te hooren Leesen Salut

Alsoo het Dorpregters Ampt van Parrea doort

overlijden van Bauke Reins is komen te vaceeren. Actum 23 Aug: 1763

 

 

Leeft nog in 1812 te Parrega.

 

Minke Jacobs vermoedelijk zuster van Hotsche Jacobs.

Authorisatie Wymbritseradeel N.2 blz. 62.

vader: Anske Rintjes ovl.

moeder: Minke Jacobs

curators:

Thomas Sapis van Oostrum te Sneek Doopsgezind. * Hij is getrouwd met

Yke Rinties Sijperda.

 

Gatze Sjoukes Parrega Ontvanger.

2e akte: 

Rein Douwes huisman onder Loënga

Gatze Sjoukes

 

1780 Parrega

Gatse Sjoukes                  2500 - : - :

deselve noe ux* van                          (*

Wopke IJbs                     1000 - : - :

van pag. 75 Parrega

 

Personele kohieren doos 1646 pag. 79

1780 Parrega

Wopke IJebs wed                3000 - : - :

Ontv Gatse Sjoukes no ux       1000 - : - :

Wijbren IJbs                   1000 - : - :

Jacob Harmens als curator      1000 - : - :

over wl Wopke IJebs kinderen

 

1780 Parraga Heere Engles van

Sandfirden                      500 - : - :

dood nu

Ontfanger Gatze Sjoukes noe fil

 

Personele Kohieren 1791-1794 GA. Wonseradeel. Doos 1649.

1791 Parraga

Gatse Sjoukes           2500 - : - :

Deselve No: Ux          1000 - : - :

3500 - : - :

 

Ontvanger

Gatse Sjoukes

no: Fil                  500 - : - :

 

Proclamaties Nedergerecht Bolsward.

27vo. 7 oktober 1801.

Koper: Gatze Sjoukes, oud-ontvanger en Hostske Jacobs, echtelieden te Parrega.

Onroerend goed: de gerechte helft van vier pondematen greidland, voor het geheel belast op Nr... met twe floreen, dus dit gedeelte met een floree.

Naastliggers de koper en verkoper ten oosten; H. Oneides ten westen en zuiden en de landen van de zogenaamde Vadershofsteede ten Noorden.

Gekocht van Douwe Wijbrens te Tjerkwerd

Koopsom> drie honderd eenentwintig Caroli guldens van XX Sts ieder.

 

Gatse trouwt (kerk) op donderdag 12 mei 1763 te Parrega op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Jeltje Jarigs, dochter van Jarich Hylkes en Trijntje Alles.  Jeltje is geboren te Allingawier, is gedoopt op dinsdag 12 juli 1740 te Exmorra-Allingawier, is overleden voor 1766.  Jeltje werd hoogstens 25 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

 

Gatse trouwt (kerk) op zondag 13 april 1766 te Parrega-Hieslum-Greonterp op 26-jarige leeftijd (2) met de 16-jarige Sjieuke Herres (Risselada), dochter van Heere Engles en Romkjen Pijtters.  Sjieuke, wonende te Sandfirden en te Parrega, is geboren te Kubaard, is gedoopt op zondag 11 januari 1750, is overleden voor zaterdag 22 november 1788.  Sjieuke werd hoogstens 38 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

 

Van Gatse en Sjieuke zijn drie kinderen bekend:

 

1 Tietje Gatses Rustikus is geboren op zondag 12 april 1767 te Parrega, is overleden op woensdag 20 januari 1830 te Bolsward.  Tietje werd 62 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Tietje trouwt op zondag 10 september 1786 te Bolsward op 19-jarige leeftijd (1) met Gerben Doekles Bokma.

Tietje trouwt op woensdag 7 februari 1816 te Workum (3) op 48-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Jurjen Schols, zoon van Jurjen Schols en Anna Sophia Smit.  Jurjen is geboren in 1750.

 

2 Sjouke Gatzes (Rusticus) is gedoopt op zondag 24 juni 1770 te Parrega, is overleden aldaar.

 

3 Sjouke Gatses (Rusticus) is geboren op zaterdag 12 oktober 1771 te Parrega.

 

Gatse trouwt (kerk) op zondag 22 november 1778 op 39-jarige leeftijd (3) met de hoogstens 33-jarige Hotske Jacobs Speerstra, dochter van Jacob Hotzes en Gerbrig Sjoerds.  Hotske is geboren 1744 of 1745 te Wommels, is overleden op vrijdag 13 oktober 1826 te Parrega.  Hotske werd hoogstens 81 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Hotske was eerder gehuwd (1) met Wopke Ybs.<11..14>

 

Van Gatse en Hotske is een kind bekend:

 

4 Sjouke Gatzes Rusticus is geboren op dinsdag 15 mei 1781 te Parrega, is overleden aldaar.

 

 

 

Generatie V

(van 1767 tot 1881)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1838 en 1853.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heidenschap (5x), Workum (4x), Nijega (HON), Nijega, Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd en Gaastmeer.

 

 

V-A  Doekele Gerrits Gerritzen, zoon van Gerrit Doekles Gerritsen (IV-A) en Woltjen Gerlofs Hospes, boer en landbouwer, wonende te Nijega (HON), is geboren op woensdag 21 januari 1807 aldaar, is overleden op vrijdag 14 september 1849 aldaar aan tuberculose aan tuberculose, is begraven te Gaastmeer.  Doekele werd 42 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Doekele trouwt op zondag 27 mei 1838 te gemeente Hemelumer Oldeferd (akte nr. 10) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Wiepkjen Symens Attema ook genaamd Wypkjen, dochter van Siemen Sieks Attema en Bregtje Uiltjes de Jong.  Wiepkjen is geboren op donderdag 12 november 1812 te Gaastmeer, is overleden op maandag 24 mei 1886 te Nijega (HON), is begraven te Gaastmeer.  Wiepkjen werd 73 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Wiepkjen was later gehuwd (2) met Haring Roels Abma.<15,16>

 

Van Doekele en Wiepkjen zijn zes kinderen bekend:

 

1 Gerrit Doekles Gerritzen is geboren op dinsdag 20 november 1838 te Heidenschap, is overleden op maandag 19 februari 1855 te Nijega (HON).  Gerrit werd 16 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

 

2 Sijmon Doekles Gerritzen is geboren op dinsdag 16 maart 1841 te Heidenschap, zie VI-A.

 

3 Sytze Tjalkes Doekles Gerritzen is geboren op vrijdag 30 september 1842 te Heidenschap, zie VI-B.

 

4 Bregtje Doekeles Gerritsen is geboren op maandag 3 juni 1844 te Gaastmeer, is overleden op donderdag 2 augustus 1917 te Workum (akte nr. 36).  Bregtje werd 73 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Bregtje trouwt op zaterdag 15 mei 1875 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 66) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Douwe Lolkes Dijkstra, zoon van Lolke Jeltes Dijkstra en Feikjen Douwes de Boer.  Douwe, boer, wonende te Parrega, is geboren op donderdag 1 juni 1843 aldaar, is overleden op zondag 3 mei 1908 te Workum.  Douwe werd 64 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

 

5 Woltje Doekles Gerritzen, wonende te Heidenschap, is geboren op woensdag 21 januari 1846 aldaar, is ongehuwd overleden op zaterdag 19 juni 1869 aldaar.  Woltje werd 23 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

 

6 Jeltje Hinke Doekles Gerritsen is geboren op woensdag 5 april 1848 te Heidenschap, is overleden op woensdag 14 oktober 1925 te Oudeschoot, is begraven te Gaastmeer.  Jeltje werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Jeltje trouwt op vrijdag 17 mei 1878 te gemeente Doniawerstal op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Anne Tjitzes Rijpkema, zoon van Tjitze Jans Rijpkema en Akke Annes de Jong.  Anne, boer, is geboren op dinsdag 22 juni 1847 te Goingarijp, is overleden op zondag 23 november 1930 te Sneek, is begraven te Gaastmeer.  Anne werd 83 jaar, 5 maanden en 1 dag.

 

 

V-B  Gerlof Gerrit Gerritzen, zoon van Gerrit Doekles Gerritsen (IV-A) en Woltjen Gerlofs Hospes, boer en boereknecht, wonende te Workum en te Nijega, is geboren op dinsdag 30 maart 1813 te Nijega (HON), is overleden op woensdag 16 december 1868 te Workum [ akte A 115 ].  Gerlof werd 55 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Gerlof trouwt op zondag 27 mei 1838 te gemeente Hemelumer Oldeferd (akte nr .A 11) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke Wijpkes Tromp Schotanus, dochter van Wijpke Nolles Schotanus en Lieuwkjen Michiels Tromp.  Janke is geboren op vrijdag 27 maart 1818 te Gaastmeer, is overleden op maandag 19 december 1881 te Workum.  Janke werd 63 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

 

boerin op de boerderij Ursaladyk 20, 8724 HR It Heidenskip.

Tussen mei 1846 en mei 1848 zijn ze hier komen wonen.

Van Gerlof en Janke zijn acht kinderen bekend:

 

1 Woltje Gerlofs Gerritzen, wonende te Ferwoude, is geboren op zaterdag 23 maart 1839 te Koudum (akte nr. 20), is overleden op zondag 24 mei 1914 te Ferwoude.  Woltje werd 75 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Woltje trouwt op zondag 29 april 1866 te gemeente Workum (akte nr. 8) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Alle Jans Bokma, zoon van Jan Johannes Bokma en Trijntje Douwes Bangma.  Alle, veehouder, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 23 maart 1840 te Piaam, is overleden op maandag 15 mei 1916 te Ferwoude [ akte A 62 ].  Alle werd 76 jaar, 1 maand en 22 dagen.

 

 

 

 

2 Wypke Gerlofs Gerritzen, landbouwer, wonende te Koudum, is geboren op zondag 28 februari 1841 te Nijega (HON) (akte nr. 19), is overleden op zaterdag 27 maart 1880 te Koudum [ ake A 24 ].  Wypke werd 39 jaar en 28 dagen.

Wypke trouwt op zondag 16 mei 1869 te gemeente Workum (akte nr. 13) op 28-jarige leeftijd met Trijntje Kramer.

 

3 Wytske Gerlofs Gerritzen is geboren op zondag 29 januari 1843 te Nijega (akte nr. 9), is overleden op donderdag 30 december 1920 te Workum.  Wytske werd 77 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Wytske trouwt op zondag 8 mei 1870 te gemeente Workum (akte nr. 12) op 27-jarige leeftijd met Jan Thomas Schuurmans.

 

4 Gerrit Gerlofs Gerritsen is geboren op zondag 12 januari 1845 te gemeente Hemelumer Oldeferd (akte nr. 3), is overleden op donderdag 8 augustus 1861 te gemeente Workum (akte nr. 75) Hij is geraakt door de bliksem en was op slag dood.  Gerrit werd 16 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

 

5 Lieuwkje Gerlofs Gerritzen is geboren op woensdag 9 december 1846 te Workum (akte nr. 103), is overleden op woensdag 28 februari 1900 te Gaast.  Lieuwkje werd 53 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Zij tekent bij huwelijk Gerritsen

 

Lieuwkje trouwt op zondag 2 mei 1875 te gemeente Workum op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Jans Buwalda, zoon van Jan Jans Buwalda en Froukje Hendriks Kuipers.  Jan is geboren op zondag 11 oktober 1846 te Workum, is overleden op vrijdag 15 september 1922 te Ommerveld.  Jan werd 75 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

 

6 Sybrigje Gerlofs Gerritsen is geboren op dinsdag 20 maart 1849 te Workum, is overleden op woensdag 3 februari 1858 te gemeente Workum (akte nr. 27).  Sybrigje werd 8 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

 

7 Marten Gerlofs Gerritsen is geboren op maandag 14 april 1851 te Workum, is overleden op zaterdag 24 april 1915 te gemeente Workum (akte nr. 18).  Marten werd 64 jaar en 10 dagen.

 

8 Hindrik Gerlof Gerritsen is geboren op woensdag 13 juli 1853 te Workum, zie VI-C.

 

 

 

Generatie VI

(van 1838 tot 1928)

 

 

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1901.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (5x), Nijega (HON) (3x), Warns (2x) en gemeente Hemelumer Oldeferd.

 

 

VI-A Sijmon Doekles Gerritzen, zoon van Doekele Gerrits Gerritzen (V-A) en Wiepkjen Symens Attema, veehouder, is geboren op dinsdag 16 maart 1841 te Heidenschap, is overleden op vrijdag 14 juni 1907 te Sneek.  Sijmon werd 66 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Sijmon trouwt op donderdag 9 mei 1867 te gemeente Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Hendriks Bajema, dochter van Hendrik Ottes Bajema en Froukjen Annes Klifstra.  Aaltje is geboren op woensdag 6 februari 1839 te Warns, is overleden op woensdag 21 juni 1916 te Sneek.  Aaltje werd 77 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

 

Van Sijmon en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Wypkje Symons Gerritzen, wonende te Workum, is geboren op zondag 1 maart 1868 te Warns, is overleden op maandag 27 mei 1929 te Koudum.  Wypkje werd 61 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Wypkje trouwt op vrijdag 24 mei 1889 te gemeente Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Wabes Visser, zoon van Wabe Pieters Visser en Jeltje Dirks Jaarsma.  Pieter, boer, wonende te Koudum, is geboren op maandag 30 januari 1865 aldaar.

 

2 Froukje Symons Gerritzen is geboren op maandag 29 november 1869 te Warns, is overleden op donderdag 29 juni 1905 te Stiens.  Froukje werd 35 jaar en 7 maanden.

Froukje trouwt op zaterdag 11 april 1903 te Huizum op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Binnert Sjoerds de Jong, zoon van Sjoerd Lolkes de Jong en Aagje Binnerts Adema.  Binnert, kleermaker en bakker, is geboren op dinsdag 1 december 1874 te Bozum, is overleden op zaterdag 21 januari 1956 te Groningen.  Binnert werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Binnert was later gehuwd (2) met Woltje Symons Gerritzen (zie VI-A.4).<17,18>

 

3 Doekle Symons Gerritzen is geboren op maandag 8 april 1872 te gemeente Hemelumer Oldeferd akte 53.

 

4 Woltje Symons Gerritzen is geboren op zondag 20 september 1874 te Workum, is overleden op dinsdag 10 juni 1941 te Stiens, is begraven op vrijdag 13 juni 1941 aldaar.  Woltje werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Woltje trouwt op vrijdag 14 februari 1908 te Huizum op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Binnert Sjoerds de Jong, zie VI-A.2.

 

5 Hendrik Symons Gerritzen is geboren op zondag 3 december 1876 te Workum, is overleden op maandag 1 januari 1900 te Sneek ongehuwd.  Hendrik werd 23 jaar en 29 dagen.

 

6 Grietje Symons Gerritzen is geboren op woensdag 7 mei 1879 te Workum.

Grietje was gehuwd met Johannes Boorsma.

 

 

 

7 Gerrit Doekle Symons Gerritzen, melkcontroleur en directeur zuivelfabriek, wonende te Sneek en te Nijega (HON), is geboren op zaterdag 6 mei 1882 te Workum, is overleden op zaterdag 12 april 1924 te Sneek, is begraven te Elahuizen.  Gerrit werd 41 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Gerrit trouwt op maandag 13 november 1905 te Sneek op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sijbrigje Tolsma ook genaamd Siep, dochter van Hans Tolsma en Jitske Bottema.  Sijbrigje is geboren op zondag 9 januari 1881 te Sneek, is overleden op woensdag 6 juni 1962, is begraven te Elahuizen.  Sijbrigje werd 81 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

 

 

VI-B Sytze Tjalkes Doekles Gerritzen, zoon van Doekele Gerrits Gerritzen (V-A) en Wiepkjen Symens Attema, veehouder, is geboren op vrijdag 30 september 1842 te Heidenschap, is overleden op zondag 26 maart 1911 aldaar, is begraven te Gaastmeer.  Sytze werd 68 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

 

Hij is eigenaar van een boerderij op It Heidenschap (Frl).  Zie: It Heidenskip, 1987, uitgeverij Van der Eems, Oostereind (Frl) blz 89.

 

Sytze trouwt op vrijdag 30 augustus 1889 te gemeente Hemelumer Oldeferd op 46-jarige leeftijd met de 21-jarige Janke Pieters van der Meulen, dochter van Pieter Gosses van der Meulen en Grietje Marcus van der Hoek.  Janke, veehoudster, is geboren op donderdag 24 oktober 1867 te Broek onder Joure, is overleden op vrijdag 12 februari 1943 te Sneek, is begraven te Gaastmeer.  Janke werd 75 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Sytze en Janke zijn drie kinderen bekend:

 

 

1 Doekle Sytses Gerritzen, veehouder, is geboren op maandag 8 april 1872 te Nijega (HON), is overleden op woensdag 19 mei 1943 te Heidenschap.  Doekle werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Doekle trouwt op woensdag 5 mei 1920 te Workum op 48-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Sikkes.  Trijntje is geboren op vrijdag 5 mei 1899 te Workum, is overleden op vrijdag 21 oktober 1949 te Sneek.  Trijntje werd 50 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

 

2 Grietje Sytses Gerritzen, wonende te Heidenschap en te gemeente Haskerland, is geboren op dinsdag 8 juli 1890 te Nijega (HON), is overleden op woensdag 17 augustus 1938 te Amsterdam.  Grietje werd 48 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Grietje trouwt op zondag 18 mei 1919 te gemeente Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Jolles Stoffelsma, zoon van Jolle Stoffelsma en Geertje Dijkstra.  Roelof is geboren op zondag 26 juli 1891 te Nijega (HON).

 

3 Wiepkje Sytses Gerritzen is geboren op dinsdag 7 juli 1891 te Nijega (HON).

Wiepkje trouwt op vrijdag 10 mei 1918 te gemeente Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jozeph Sieks Dijkstra, zoon van Siek Uilkes Dijkstra en Wijpkje Schurer.  Jozeph, boer, is geboren op woensdag 24 januari 1894 te Koudum.

 

 

VI-C Hindrik Gerlof Gerritsen, zoon van Gerlof Gerrit Gerritzen (V-B) en Janke Wijpkes Tromp Schotanus, is geboren op woensdag 13 juli 1853 te Workum, is overleden op donderdag 3 mei 1928 aldaar.  Hindrik werd 74 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Hindrik trouwt op zaterdag 21 juli 1894 te gemeente Workum (akte nr. 20) op 41-jarige leeftijd met de 21-jarige Albertje Boukes Haitsma, dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobs Posthuma.  Albertje is geboren op zondag 15 juni 1873 te gemeente Workum, is overleden op zondag 29 mei 1955 te Workum.  Albertje werd 81 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

 

Van Hindrik en Albertje is een kind bekend:

 

1 Woltje Hendriks Gerritsen is geboren op maandag 2 december 1901 te Workum.

Woltje trouwt op dinsdag 17 oktober 1933 te Batavia op 31-jarige leeftijd met de 39-jarige Klaas Jacobs Jansen.  Klaas is geboren op zondag 22 oktober 1893 te Workum.

 

 

 

Noten

 

   Dit overzicht is gemaakt op donderdag 2 mei 2013 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621 door D.M. Bonnema, P.J. Troelstrawei 1E, 9001 CR GROU.

1)     Anne trouwt op zondag 23 september 1753 te Gerecht Workum met Trijn.

2)     Trijn Jacobs, dochter van Jacob Ruirds en Grijtie Clases. Trijn, wonende te Workum, is geboren in 1729.

3)     Jorrit trouwt op zaterdag 28 maart 1818 te gemeente Wonseradeel met Antje.

4)     Antje trouwt op zaterdag 29 augustus 1840 te gemeente Wonseradeel met Johan.

5)     Johan Hessels Heslinga, zoon van Hessel Sybes Heslinga en Antje Jarigs Heslinga. Johan is geboren op zaterdag 20 oktober 1787 te Waaxens, is overleden op dinsdag 28 mei 1861 te Bolsward. Johan werd 73 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

6)     Antje Sietses Rienstra, dochter van Sietse Rientses Rienstra en Jantje Douwes Dijkstra. Antje is geboren op woensdag 16 november 1796 te onder Piaam, is gedoopt op zondag 27 november 1796 te Idsegahuizum-Piaam, is overleden op woensdag 31 mei 1871 te Bolsward. Antje werd 74 jaar, 6 maanden en 15 dagen.  Antje was later gehuwd (2) met Johan Hessels Heslinga.

7)     Dirk trouwt op dinsdag 29 september 1840 te gemeente Wonseradeel (nr. 71) met Jeltje.

8)     Jeltje Abes Brandsma, dochter van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorrits Jorritsma. Jeltje, boerin, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 7 augustus 1820 te Schraard (akte nr. 154), is overleden op woensdag 17 mei 1843 te Ferwoude (blad nr. 24). Jeltje werd 22 jaar, 9 maanden en 10 dagen.  Jeltje was later gehuwd (2) met N.N..

9)     Sjoerd trouwt op zaterdag 17 juli 1819 te gemeente Wonseradeel met Grietje.

10)   Grietje Jans Kamstra, dochter van Jan Rintjes Kamstra en Antje Harmens Kamstra. Grietje, boerinne, wonende te Makkum en te Ferwoude, is geboren op donderdag 3 april 1800 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 20 april 1800 aldaar, wonende F no, 25 te Ferwoude, is overleden op maandag 1 januari 1827 aldaar [ akte B 2 ]. Grietje werd 26 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

11)   Hotske trouwt (kerk) op zondag 17 november 1765 te Wolsum met Wopke.

12)   Wopke trouwt (kerk) op zondag 19 september 1756 te Westhem-Wolsum met Jiskje.

13)   Jiskje Ymtes Bangma ook genaamd Ieskje, dochter van Ymte Johannis Bangma en Tijedske Harmens. Jiskje, wonende te Scharnegoutum, is gedoopt op zondag 16 mei 1728 te Tjerkwerd, is overleden op maandag 1 oktober 1759 te Wolsum. Jiskje werd 31 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

14)   Wopke Ybs, zoon van Yeb Baukes en Rigt Wopkes. Wopke, vervener, wonende te Wolsum, is gedoopt op zondag 13 juni 1728 te Oosthem, is overleden op vrijdag 30 mei 1777 te Wolsum. Wopke werd 48 jaar, 11 maanden en 17 dagen.    Personele Kohieren 1779-1782. GA. Wonseradeel. Doos 1646.  1780 Parraga  Wopke Yebs Wed 3000 - : - :  is verdeelt  Ontvanger Gatze Sjoukes Noe Ux* 1/3 1000 - : - : (*Hotske Jacobs Speerstra)  Wijbren Yebs 1/3 1000 - : - :  Jacob Harmens als Cur over WL. 1000 - : - : woont te Sneeck  Wopke Yebes kinderen 1/3    Wopke was eerder gehuwd (1) met Jiskje Ymtes Bangma.

15)   Wiepkjen trouwt op woensdag 3 november 1852 te gemeente Hemelumer Oldeferd (akte nr. 30) met Haring.

16)   Haring Roels Abma, zoon van Roelof Freerks Abma en Doedtje Thomas Boersma. Haring is geboren op woensdag 22 januari 1823 te Idzega (W), is overleden op vrijdag 1 juli 1898 te Gaastmeer. Haring werd 75 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

17)   Binnert trouwt op vrijdag 14 februari 1908 te Huizum met Woltje (zie VI-A.4).

18)   Woltje Symons Gerritzen, dochter van Sijmon Doekles Gerritzen (VI-A) en Aaltje Hendriks Bajema. Woltje is geboren op zondag 20 september 1874 te Workum, is overleden op dinsdag 10 juni 1941 te Stiens, is begraven op vrijdag 13 juni 1941 aldaar. Woltje werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

 

Index

 

(Risselada)

Sjieuke Herres IV-B.

(Rusticus)

Hotze Jacobs III-B.7;  Sjouke Gatses IV-B.3;  Sjouke Gatzes IV-B.2.

 

Aages

Neeltie II-B.

Abma

Auke Roels IV-A.1;  Haring Roels V-A, *16;  Roelof Freerks IV-A.1, *16.

Adema

Aagje Binnerts VI-A.2.

Ages

Anne II-C.2.

Allerts

Geertje II-A.

Alles

Trijntje IV-B.

Annes

Wybrigh II-C.2.

Attema

Siemen Sieks V-A;  Wiepkjen Symens V-A.

Aukes

Jeltje IV-A.3.

 

Bajema

Aaltje Hendriks VI-A;  Hendrik Ottes VI-A.

Bangma

Jiskje Ymtes *13, *14;  Trijntje Douwes V-B.1;  Ymte Johannis *13.

Baukes

Iebeltje III-B;  Tietje III-B;  Ybeltje III-B;  Yeb *12.

Boer, de

Feikjen Douwes V-A.4.

Boersma

Doedtje Thomas IV-A.1, *16.

Bokma

Alle Jans V-B.1;  Gerben Doekles IV-B.1;  Jan Johannes V-B.1.

Boorsma

Johannes VI-A.6.

Bottema

Jitske VI-A.7.

Brandsma

Abe Sjoerds *8;  Jeltje Abes IV-A.3, *8.

Buwalda

Jan Jans V-B.5.

Buwes

Age II-C.2.

 

Clases

Grijtie *2.

 

Dijkstra

Douwe Lolkes V-A.4;  Geertje VI-B.2;  Jantje Douwes *4;  Jozeph Sieks VI-B.3;  Lolke Jeltes V-A.4;  Siek Uilkes VI-B.3.

Doeckles

Gatze II-C;  Gerrijt II-B;  Wopcke II-A.

Doekeles

Gerrit II-B;  Grietje I.2.

Doekes

Gerrit IV-A.

Doekles

Wopke II-A.

Durks

Taeke II-A.2.

 

Engles

Heere IV-B.

 

Foockes

Richt II-C.

 

Gatzes

Doekele II-C.1;  Idtske II-C.2;  Sjouke III-B;  Trijn II-C.4.

Gerrits

Doekele III-A;  Doekle III-A.

Gerritsen

Bregtje Doekeles V-A.4;  Gerrit Doekles IV-A;  Gerrit Gerlofs V-B.4;  Hindrik Gerlof VI-C;  Jeltje Hinke Doekles V-A.6;  Marten Gerlofs V-B.7;  Neeltje Gerrits IV-A.1;  Sybrigje Gerlofs V-B.6;  Sytske Gerrits IV-A.3;  Woltje Hendriks VI-C.1.

Gerritzen

Doekele Gerrits V-A;  Doekle Symons VI-A.3;  Doekle Sytses VI-B.1;  Froukje Symons VI-A.2;  Gerlof Gerrit V-B;  Gerrit Doekle Symons VI-A.7;  Gerrit Doekles V-A.1;  Grietje Symons VI-A.6;  Grietje Sytses VI-B.2;  Hendrik Symons VI-A.5;  Lieuwkje Gerlofs V-B.5;  Sijmon Doekles VI-A;  Sytze Tjalkes Doekles VI-B;  Wiepkje Sytses VI-B.3;  Woltje Doekles V-A.5;  Woltje Gerlofs V-B.1;  Woltje Symons VI-A.2, VI-A.4, *18;  Wypke Gerlofs V-B.2;  Wypkje Symons VI-A.1;  Wytske Gerlofs V-B.3.

 

Haitsma

Albertje Boukes VI-C;  Bauke Sjerps VI-C.

Harmens

Tijedske *13.

Hendriks

Cornelis II-C.4;  Sietie IV-A.

Heslinga

Antje Jarigs *5;  Hessel Sybes *5;  Johan Hessels *5, *6.

Hoek, van der

Grietje Marcus VI-B.

Hofman

Feite Fokkes IV-A.1;  Fokke Gerkes IV-A.1.

Hoities

Duckle I.

Hospes

Gerlof Gerlofs IV-A;  Woltjen Gerlofs IV-A.

Hotzes

Jacob III-B.7, IV-B.

Hoytes

Doeckle I.

Hylkes

Jarich IV-B.

 

IJbema

Sjoerd Tjeerds IV-A.3;  Tjeerd Sjoerds IV-A.3.

 

Jaarsma

Jeltje Dirks VI-A.1.

Jacobs

Trijn II-C.2, *2.

Jansen

Fettje Baukes IV-A.3;  Klaas Jacobs VI-C.1.

Jarigs

Jeltje IV-B.

Jong, de

Akke Annes V-A.6;  Binnert Sjoerds VI-A.2, VI-A.4;  Bregtje Uiltjes V-A;  Sjoerd Lolkes VI-A.2.

Jorrits

Pleuntje III-B.7.

Jorritsma

Jorrit Meintes III-B.7;  Pleuntje Jorrits *8.

 

Kamstra

Antje Harmens *10;  Grietje Jans IV-A.3, *10;  Jan Rintjes *10.

Klifstra

Froukjen Annes VI-A.

Kramer

Trijntje V-B.2.

Kuipers

Froukje Hendriks V-B.5.

 

Lases

Foocke II-C.

Lefferts

Sybolt III-A.

 

Meer, van der

Afke Tjeerds IV-A.3;  Sytze Tjalkes IV-A.3;  Tjalke Reinders IV-A.3.

Meulen, van der

Janke Pieters VI-B;  Pieter Gosses VI-B.

 

Ottema

Attjen Feites IV-A.1.

 

Pijtters

Romkjen IV-B.

Posthuma

Sietske Jacobs VI-C.

Postma

Dirk Sjoerds IV-A.3;  Sjoerd Sjoerds IV-A.3.

Pytersdr

Waltje II-C.

 

Reijns

Bauke III-B.

Rienstra

Antje Sietses III-B.7, *4;  Sietse Rientses *4.

Rijpkema

Anne Tjitzes V-A.6;  Tjitze Jans V-A.6.

Romkes

Wybrich III-B.

Roorda

Hiielkje Jacobs II-B;  Hijlkien Jacobs II-B.

Ruirds

Jacob *2.

Rusticus

Gatse Sjoukes IV-B;  Sjouke Gatzes IV-B.4;  Wybrigh Sjoukes III-B.7.

Rustikus

Tietje Gatses IV-B.1.

Ruurds

Meinte III-B.7.

 

Schols

Jurjen IV-B.1.

Schotanus

Janke Wijpkes Tromp V-B;  Wijpke Nolles V-B.

Schurer

Wijpkje VI-B.3.

Schuurmans

Jan Thomas V-B.3.

Sibolts

Fouw III-A.

Sibouts

Foukje III-A.

Sijbrens

Acke II-A.

Sikkes

Trijntje VI-B.1.

Siouckes

Bauck II-C.

Sjoerds

Gerbrig III-B.7, IV-B.

Sjoukes

Aaltjen III-B.4;  Bauke III-B.6;  Doekle III-B.5;  Romke III-B.2;  Sjoert III-B.3.

Smit

Anna Sophia IV-B.1.

Speerstra

Hotske Jacobs IV-B.

Stoffelsma

Jolle VI-B.2;  Roelof Jolles VI-B.2.

 

Taekes

Jetske II-A.2;  Neeltje II-B.

Teekes

Feddouw III-A;  Gerben II-A.2;  Neeltje II-B;  Teeke II-A.2.

Teekes)

Acke Wopkes (Acke II-A.2.

Tiallinghs

Allert II-A.

Tolsma

Hans VI-A.7;  Sijbrigje VI-A.7.

Tromp

Lieuwkjen Michiels V-B.

 

Visser

Pieter Wabes VI-A.1;  Wabe Pieters VI-A.1.

 

Wobkes

Acke II-A.2.

Wopkes

Acke II-A.2;  Antie II-C.1;  Riemer I;  Riemke II-A.1;  Rigt *12.

 

Ybs

Wopke IV-B, *12.

 

zonder achternaam

Gerritzen IV-A.1;  Hendrik II-C.4;  Ieskje *13;  IJdtske II-C.2;  N.N. *8;  Rymke II-A.1;  Siep VI-A.7;  Sioucke III-B;  Tytje III-B;  Waltje IV-A;  Wiebrichje III-B.7;  Wypkjen V-A.

 

 

* verwijzing naar noot.